Joernaalinvoer - Geposteerde-duimgids

Parent Previous Next

In enige rekeningkundige stelsel sal u normaalweg, soos in die handstelsel, eers al u transaksies in die boeke van eerste inskrywing of hulpjoernale inskryf en dit dan na die grootboek oorplaas. U sal eers die brondokumente in groepe, d.i. u verkope, u aankope, u ontvangstes u betalings, ens. uitsorteer. In 'n onderneming word vyf stelle joernale normaalweg gebruik om daaglikse transaksies vas te lê.

Alle transaksies in joernale en dokumente word na die grootboek opgedateer (geposteer). Die transaksies word in joernaaltipe verslae en skerms gestoor.

U kan vir elke joernaal per joernaaltipe die transaksies naspoor, ontleed en druk.

Die vernaamste transaksies en joernale is kortliks soos volg:

Verkope - Verkoopsjoernaal

Aankope - Aankoopjoernaal

Betalings - Betalingsjoernaal

Ontvangstes - Ontvangsteoernaal

Kleinkas - Kleinkas ontvanstejoernaal

Algemene - Aansuiwerings, regstelling van foute, waardevermindering (depresiasie), ens.  Algemene joernaal

U kan bykomende joernaaltipes skep om u transaksies te groepeer en te klassifiseer.


Bykomend tot die geposteerde joernaaltipe verslae in die Verslae → Joernale kieslys, kan u ook verslae vir spesifieke geposteerde joernaaltipe druk

Om 'n geposteerde joernaaltipe verslag vir 'n spesifieke joernaal te druk:

1.Op die Aksie-duimgids, Kies Joernale.

U kan ook soortgelyke joernaaltipe verslae in die Opstel → Nutsitems → Globale prosesse → Kanselleer geposteerde joernale / documente druk.

2.Kies die spesifieke joernaal.

3.Kliek op die Geposteerde joernale-duimgids. Die Joernale-duimgids sal alle geposteerde joernale sowel as dokumente wat na die grootboek opgedateer (geposteer) is, lys:

5.Die kolomme vir die Joernale-duimgids is soos volg:

a)ID - Die joernaalnommer soos wat outomaties gegenereer is toe die joernaal geskep is.  

b)Alias (Joernaalnaam) - Dit is die naam wat u in die "Wysig joernaalnaam" veld (aan die linker bokant van die joernaal) ingesleutel het; voordat die joernaal na die grootboek opgedateer (geposteer) is.

In die geval van dokumente, is dit die dokumentnommer. Dokumentnommers word outomaties gegenereer. Dit is gestel (in die meeste boeke) met 'n voorvoegsel (FA vir fakture, KN vir Kredietnotas, ens.).

c)Datum - Die datum en tyd toe die joernaal na die grootboek opgedateer (geposteer) is.

d)Reëltelling - Dit is die aantal transaksies vir sie betrokke joernaal of dokument.

e)DokumentID - Die ID vir die dokument wat outomaties gegenereer is toe die dokument geskep is. In die geval van Joernale sal dit altyd "0" wees.  

f)Datum - - Die minimum datum (eerste datum) waarop transaksies in die joernaal ingesleutel was.

g)Datum +- Die maksimum datum (laaste datum) waarop transaksies in die joernaal ingesleutel was.

6.Kies 'n spesifieke joernaal en dubbel-kliek op die geselekteerde joernaal. Die Detail-duimgids sal die transaksies lys:

The columns are similar to the Batch entry screen. Note the following columns:

Verstekrekening - Die kontrarekening is die rekening wat op die Standaard-duimgids van die F10:Opstel "Opsies vir die joernaal" gestel was.  

Bedraginvoer - Die bedrag wat Eksklusief / Inklusief van BTW in die debiet- / Kredietkolomme van joernale ingesleutel was.

Bedrag eksklusief - 0 = True (Eksklusief) and 1 = False (Inklusief).

7.Om 'n verslag te druk, kliek op die Druk knoppie. 'n Voorbeeld is soos volg:

Sekere addisionele inligting vir gevorderde gebruikers en konsultante (wat die SQL Browser Plugin of FlameRobin gebruik) word in die regterkantste blok) vertoon. Die besonderhede is soos volg:

ID - Die joernaalnommer soos wat outomaties gegenereer is toe die joernaal geskep is.

Batch type ID - Dit is die ID van die joernaaltipe to die joernaaltipe geskep is. (Opstel → Joernaaltipes).

Lêernaam - Die lêernaam soos gegenereer.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator