Verkope - Kredietnotas - Debiteure (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Kredietnotas per periode - Hoeveelhede verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Verkoopspryse, Kospryse, wins of Verlies en die Wins/Verlies persentasie, vir die items per debiteur (kliënt / klant).  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde kredietnotas in. Ongeposteerde kredietnotas is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n Kredietnotas per periode - Hoeveelhede vir Debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkope → Kredietnotas → Debiteure.

2.Kies die volgende opsies:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening ...Tot rekening  - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Kredietnotas per periode - Hoeveelhede", is soos volg:The Debtor - Credit notes per period - Quantities report displays the Stock code, Stock description, Quantities, Selling prices and Cost prices (if applicable to stock items) for each debtor (customer / client) account.

This report only includes Credit notes which are posted. Unposted Credit notes will be NOT be included in this report.

To print a Debtor - Credit notes per period - Quantities report:

1.On the Reports ribbon, select Reports → Sales → Credit notes → Debtors.

2.Select the following:

a)Period - Select the period on the Per period tab. You may click on the Free selection tab to select a specific date or a range of dates.

b)From account ...To account  - Select a debtor (customer / client) account or a range of debtor (customer / client) accounts, to include in the report.

c)Sequence - Select "Debtor code" to print the report by account code or "Description" to print the report by account description (name).

d)New page per account - If this option is selected (ticked), it will print the transactions for each account on a new page.

The Company details will not be printed as in the Page header. The company name is displayed in the Page footer.

3.Click on the OK button.

An example of the Debtors - Credit notes per period - Quantities, is as follows:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator